Roz Leibowitz, Shadowland

ROZ LEIBOWITZ Sears-Peyton, The New York Times

January 22, 2009 - Suzanne Slesin

Roz Leibowitz featured in The New York Times, Home & Garden

Download Article (PDF)

ROZ LEIBOWITZ Sears-Peyton, Alarm Magazine

February 1, 2008 - by Emma Tramposch

Roz Leibowitz reviewed in Alarm Magazine Online

Download Article (PDF)